Gravitas - Privat familielignende opholdssted for børn og unge

Vi har en miljøterapeutisk tilgang i arbejdet med børn og unge. Vi arbejder intensivt med barnet eller den unge i centrum i et samarbejde med forældre og relevante parter og aktører.

 Velkommen til Gravitas

Gravitas er et børne- og ungehjem med faste og forudsigelige familiære rammer. Vi henvender os til børn og unge i aldersgruppen 10-18 år, hvor anbringelsesgrundlaget bl.a. er omsorgssvigt. Gravitas modtager også søskende, fordi vores fysiske rammer rummer denne mulighed.

På Gravitas tilbyder vi at gå forrest for den unge eller barnet. Vi støtter barnet eller den unge i et omsorgsfuldt, familiært opholdssted, hvor den trygge base skal være udviklende, men også være et attraktivt miljø hvor man tilegner sig styrker og kompetencer for at kunne udvikle sig.

Vi sætter en ære i at arbejde ud fra barnets eller den unges bedste håb for fremtiden og baserer vores pædagogiske arbejde på at udvikle de ressourcer og potentialer som barnet eller den unge besidder.

På Gravitas bliver barnet eller den unge inviteret ind i et stærkt fællesskab, hvor vi er der for hinanden. Alle har ret til at blive set og hørt og få en stemme i at præge fællesskabet i en positiv retning. Når vi mener, at barnet eller den unge har ret til at blive set og hørt og få en stemme så mener vi det.

Vi har derfor som led i det daglige pædagogiske arbejde indskrevet FNs børnekonvention i vores daglige arbejde med de tilhørende demokratiske principper.

”Når jeg lukker øjnene og tænker på Gravitas, tænker jeg på lys, at der er sjæl, varme og omsorg i huset. Det er et hus med masser af plads og luft til at man kan udfolde sig, men samtidig også have et sted hvor man kan finde den indre ro.”

Rhassan Muhareb, opholdsstedsleder

En ære og stolthed i den enkelte

Vi sætter en ære og stolthed i at den enkelte skal udvikle sig positivt i vores tilbud. Vi insisterer på et samarbejde med forældrene, da vores mission er at forældrene også skal udvikle sig og tilegne sig nye kompetencer sideløbende med at deres barn er indskrevet i Gravitas.

Vi er den trygge base. Et hjem, hvor vi går forrest for barnets eller den unges udvikling. Et sted, hvor man trives og udvikles i.

Gravitas har 6 pladser for børn og unge mellem 10-18 år, hvor vi har til huse i Vordingborg Kommune i byen Mern.

Vi er godkendt efter

Gravitas er etableret efter § 66 stk. 1. nr. 6 jf. Lov om Social Service med 6 pladser. Vi tilbyder et familielignende opholdssted i aldersgruppen 10-17  år, hvor anbringelsesgrundlaget sker på baggrund af omsorgssvigt af barnet eller den unge, der har vanskeligheder i form af indadreagerende adfærd, adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser. De unge kan desuden være udadreagerende, kriminalitetstruet, kan have misbrug eller være i risikozonen for at udvikle et misbrug

Miljøterapeutisk tilgang

Vi skal skabe rammerne for de samspil og relationer, der fremmer barnets udvikling og fastholde de elementer, der har en udviklingsfremmende effekt på barnets velfærd. Dette gør vi bl.a. ved at udvise en oprigtig interesse og med et ønske om at lære barnet at kende. Vi skal via relationen skabe tryghed, hvilket er nødvendigt for, at den unge kan samarbejde om de resurser og vanskeligheder, som det besidder i forhold til behandlingsarbejdet, herunder i forhold til low-arousal aspektet i dagligdagen.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern