Udslusning og efterværn

Efterværn jf. § 76 og udslusning ved det 16. år – en rød tråd fra anbringelse i Gravitas til en selvstændig tilværelse

Når den unge fraflytter Gravitas og ikke længere skal være anbragt i huset, har vi mulighed for at tilbyde anbringelse på eget værelse til den unge indtil 23. år.

Den unge vil altid have koblet to kontaktpersoner på hhv. primær og sekundære kontaktpersoner. Formålet med at koble to kontaktpersoner til den unge skal ses i lyset af, at indsatsen derved bliver dynamisk og fleksibelt.

Der vil være en naturlig overgang fra den unges kontaktpædagog i huset til Gravitas’ øvrige personale der er tilknyttet vores bo-projekter.
Vi har i Region Sjælland og Region Hovedstaden flere lejemål med 1 og 2-værelses lejligheder og 3 og 4-værelses delelejligheder. Gravitas indgår altid en dialog med anbringende kommune om, hvilken af lejlighederne den unge bedst egner sig til at bo i.
Anbringelse i eget værelse retter sig mod de unge, der ikke er klar til at flytte hjem til sine forældre og netværk, men er i en så positiv udvikling, at den unge skal ud i en mindre indgribende foranstaltning.
Den unge har fortsat behov for særlig støtte efter Lov om Social Service og har behov for at blive støttet i et fortsat selvstændigt voksentilværelse.

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personligheder færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller skole. Vi træner derfor i et samarbejde med den unge den almen daglige livsførelse, der til tider kan befinde sig i en kompliceret verden med mange udfordringer.

Den unge vil fortsat være en del af fællesskabet i Gravitas og har mulighed for at opretholde sit netværk i huset, herunder til de øvrige unge og personale.

Det daglige arbejde med den unge

Støtteordningen er en fleksibel ordning. Det vil sige, at kontaktpersonen har mulighed for at følge den unge i lokalområdet, i skole, i hjemmet på samvær eller støtte i job/praktik. Det betyder at meget af vores arbejde med den unge, er netværksorienteret omkring den unge, så vi fastholder den unge i den udviklingspotentialet som der sigtes efter.

 

  • Vi arbejder på at bevidstgøre den enkelte ung om egen situation og potentialer, og dermed udvikler den enkeltes egne sociale kompetencer.
  • Der arbejdes aktivt på at skabe et sundt netværk til den enkelte.
  • Der ydes støtte, råd og vejledning til at etablere holdbare skole- og arbejdsforløb i tæt samarbejde med den tilknyttede skole eller arbejdsplads.
  • Der ydes støtte til at følge de koordinerede indsatser mellem de enkelte kommunale tilbud og med sundhedsvæsnet.
  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ ud fra en anerkendende og ikke fordømmende pædagogik.
  • Har individuelle støtteordninger og fleksibilitet mht. regler og krav.
  • Medinddragelse af familie samt andre sociale netværk.
  • Lærer den unge at tage ansvar for dagligdagens opgaver
  • Støtteordningen arbejder på de tidspunkter som giver mening for den unge. Vi tilpasser og indretter os efter den unge, uagtet om den unge er social isoleret eller social aktiv.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern