Efterværn og udslusning
Overgang fra anbringelse til egen tilværelse

Efterværn jf. § 76 og udslusning ved det 18. år – en rød tråd fra anbringelse i Gravitas til en selvstændig tilværelse efter endt anbringelse 

 Når den unge fraflytter Gravitas og ikke længere skal være anbragt i huset, kan vi et samarbejde med anbringende myndighed støtte den unge i en glidende overgang fra unge- til voksentilværelsen. 

Den unge kan have koblet to kontaktpersoner ved at den unges primære kontaktperson støtter op omkring overgangen til en tilværelse efter anbringelsens ophør. Hensigten kan være, at den primære kontaktperson er med som overgang til at skabe relationen til en ny kontaktperson. Formålet med at koble en kontaktperson på, kan også være, at hjælpe og støtte den unge i en selvstændig tilværelse, kontakt til det offentlige, sundhedsvæsnet og lignende.

Der vil være en naturlig overgang fra den unges kontaktpædagog i Gravitas til  en ny kontaktperson der fremadrettet skal hjælpe den unge godt videre.

Kommunen kan bl.a.. vurdere, at anbringelse i eget værelse, hvis kommunen vurderer, at den unge ikke er klar til at flytte hjem til sine forældre og netværk, men er i en så positiv udvikling, at den unge skal ud i en mindre indgribende foranstaltning.

Den unge kan fortsat have behov for særlig støtte efter Lov om Social Service og har behov for at blive støttet i et fortsat selvstændigt voksentilværelse.

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personligheder færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller skole. Vi træner derfor i et samarbejde med den unge den almen daglige livsførelse, der til tider kan befinde sig i en kompliceret verden med mange udfordringer.

Den unge kan mulighed for at være en del af fællesskabet i Gravitas efter endt anbringelse og har mulighed for at opretholde sit netværk i huset, herunder til de øvrige unge og personale.

Det daglige arbejde med den unge

Støtteordningen er en fleksibel ordning. Det vil sige, at kontaktpersonen har mulighed for at følge den unge i lokalområdet, i skole, i hjemmet på samvær eller støtte i job/praktik. Det betyder at meget af vores arbejde med den unge, er netværksorienteret omkring den unge, så vi fastholder den unge i den udviklingspotentialet som der sigtes efter.

 

  • Vi arbejder på at bevidstgøre den enkelte ung om egen situation og potentialer, og dermed udvikler den enkeltes egne sociale kompetencer.
  • Der arbejdes aktivt på at skabe et sundt netværk til den enkelte.
  • Der ydes støtte, råd og vejledning til at etablere holdbare skole- og arbejdsforløb i tæt samarbejde med den tilknyttede skole eller arbejdsplads.
  • Der ydes støtte til at følge de koordinerede indsatser mellem de enkelte kommunale tilbud og med sundhedsvæsnet.
  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte individ ud fra en anerkendende og ikke fordømmende pædagogik.
  • Har individuelle støtteordninger og fleksibilitet mht. regler og krav.
  • Medinddragelse af familie samt andre sociale netværk.
  • Lærer den unge at tage ansvar for dagligdagens opgaver
  • Støtteordningen arbejder på de tidspunkter som giver mening for den unge. Vi tilpasser og indretter os efter den unge, uagtet om den unge er social isoleret eller social aktiv.

Kom i kontakt med os

Ring til os

Find os her

Røstoftevej 1, 4735 Mern